TRONG MỌI CẢNH GIỚI TÂM ĐỀU BẤT ĐỘNG ĐÂY MỚI GỌI LÀ KHOÁC ÁO GIÁP

TRONG MỌI CẢNH GIỚI TÂM ĐỀU BẤT ĐỘNG,
ĐÂY MỚI GỌI LÀ KHOÁC ÁO GIÁP
HOẰNG THỆ, NHƯ NHƯ BẤT ĐỘNG
“Như nguyện bị hoằng thệ khải giáp”, khải giáp là ví dụ, ví dụ điều gì? Ví như nhẫn nhục ba la mật. “Trở lại cõi uế”, tức là lục đạo, ta đến Thế Giới Cực Lạc nhưng chưa thành tựu đã trở lại, được, có thể. Nhanh nhất là gặp được Phật A Di Đà, nói cho Ngài biết nhân dân trên địa cầu quá khổ, con muốn trở về đó độ họ. Phật A Di Đà gật đầu, ngươi cứ đi, thần lực của Phật sẽ gia trì cho quý vị. Quý vị có trí tuệ, thần thông, đạo lực quả thật giống như A Duy Việt Trí Bồ Tát vậy, đúng là trở lại cõi Ta bà. Đây là chỉ hạng người này. “Trở lại cõi uế, rộng độ chúng sanh, giáo hóa hữu tình. Tức nhờ nguyện lực Phật Di Đà gia trì, giáo hóa tùy ý, tất cả đều viên mãn, là ý của nguyện này”. Đại ý của nguyện này là như thế, nếu nói đến Thế Giới Cực Lạc, phải tu hành thời gian rất dài. Sợ những chúng sanh này, chúng sanh ở Thế Giới Ta bà chịu quá nhiều khổ nạn, nên muốn nhanh chóng trở lại độ họ, cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, được Phật lực gia trì.
Bên dưới giải thích cho chúng ta những danh từ thuật ngữ trong nguyện văn này. “Khải là áo giáp, là chiếc áo các chiến sĩ ngày xưa mang vào khi đối địch, dùng nó để che chở bảo vệ thân thể, đề phòng tên đạn”. Áo chống đạn của thời cận đại cũng thuộc loại này, hay thiết giáp, xe tăng đều thuộc loại này, đây là một loại vũ trang phòng vệ. Giáo hóa chúng sanh ở Thế Giới Ta bà không dễ, rất nhiều chướng duyên, ta có thể chịu được chăng? Bởi vậy trước tiên phải trang bị cho bản thân, phải có năng lực phòng bị. Năng lực này chính là nhẫn nhục trong lục ba la mật, nghịch cảnh hay thuận cảnh đều phải nhẫn, phải biết rằng thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là ma cảnh. Thuận cảnh khiến ta sanh tham tâm, nghịch cảnh khiến ta sanh tâm sân nhưế, Đều là dẫn dắt chủng tử phiền não trong A lại đã thức của mình ra, để ta tạo nghiệp, sau khi chết đọa vào ba đường ác.
Nhẫn nhục nghĩa là gì? Trong mọi cảnh giới tâm đều bất động, đây mới gọi là khoác áo giáp hoằng thệ, như như bất động. Thật sự làm được tam luân thể không như trong giáo lý Đại Thừa nói, tu tập tích lũy tất cả công đức. Trì giới, bố thí, nhẫn nhục, sáu ba la mật, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, nỗ lực hành trì, thực hiện một cách viên mãn. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đây gọi là nhẫn nhục ba la mật.
A DI ĐÀ PHẬT!
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.

Next PagePrevious Page
Tags
15 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *