Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị

“Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị?” Có chứ em, mình sẽ hạnh phúc thôi Không mãi kéo dài nhưng ghi dấu Một khắc thôi, chẳng phải đã đủ rồi? “Rồi thật có yêu trường tồn không chị?” Có chứ em, nếu đang nói về Yêu Không chỉ về một con người nào đấy Yêu đời ta, mây núi, cũng đã nhiều… “Làm thế nào để mình vui hả chị?” Mình muốn vui thì mình cứ vui thôi Sáng thức giấc nghĩ về mình đang thở Chim đang ca và hoa nở trên đồi “Sẽ có người đền cho em không chị? Bao muộn phiền bao cay đắng đã qua…” Đâu ai nợ ai mà phiền nhau đến thế Em yêu ơi, đừng lo nghĩ, chóng già… #ngoaonotes L i ê u H à T r i n h

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị

“Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị?” Có chứ em, mình sẽ hạnh phúc thôi Không mãi kéo dài nhưng ghi dấu Một khắc thôi, chẳng phải đã đủ rồi? “Rồi thật có yêu trường tồn không chị?” Có chứ em, nếu đang nói về Yêu Không chỉ về một con người nào đấy Yêu đời ta, mây núi, cũng đã nhiều… “Làm thế nào để mình vui hả chị?” Mình muốn vui thì mình cứ vui thôi Sáng thức giấc nghĩ về mình đang thở Chim đang ca và hoa nở trên đồi “Sẽ có người đền cho em không chị? Bao muộn phiền bao cay đắng đã qua…” Đâu ai nợ ai mà phiền nhau đến thế Em yêu ơi, đừng lo nghĩ, chóng già… #ngoaonotes L i ê u H à T r i n h

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị

“Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị?” Có chứ em, mình sẽ hạnh phúc thôi Không mãi kéo dài nhưng ghi dấu Một khắc thôi, chẳng phải đã đủ rồi? “Rồi thật có yêu trường tồn không chị?” Có chứ em, nếu đang nói về Yêu Không chỉ về một con người nào đấy Yêu đời ta, mây núi, cũng đã nhiều… “Làm thế nào để mình vui hả chị?” Mình muốn vui thì mình cứ vui thôi Sáng thức giấc nghĩ về mình đang thở Chim đang ca và hoa nở trên đồi “Sẽ có người đền cho em không chị? Bao muộn phiền bao cay đắng đã qua…” Đâu ai nợ ai mà phiền nhau đến thế Em yêu ơi, đừng lo nghĩ, chóng già… #ngoaonotes L i ê u H à T r i n h

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị

“Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị?” Có chứ em, mình sẽ hạnh phúc thôi Không mãi kéo dài nhưng ghi dấu Một khắc thôi, chẳng phải đã đủ rồi? “Rồi thật có yêu trường tồn không chị?” Có chứ em, nếu đang nói về Yêu Không chỉ về một con người nào đấy Yêu đời ta, mây núi, cũng đã nhiều… “Làm thế nào để mình vui hả chị?” Mình muốn vui thì mình cứ vui thôi Sáng thức giấc nghĩ về mình đang thở Chim đang ca và hoa nở trên đồi “Sẽ có người đền cho em không chị? Bao muộn phiền bao cay đắng đã qua…” Đâu ai nợ ai mà phiền nhau đến thế Em yêu ơi, đừng lo nghĩ, chóng già… #ngoaonotes L i ê u H à T r i n h

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị

“Rồi mình có hạnh phúc hoài không chị?” Có chứ em, mình sẽ hạnh phúc thôi Không mãi kéo dài nhưng ghi dấu Một khắc thôi, chẳng phải đã đủ rồi? “Rồi thật có yêu trường tồn không chị?” Có chứ em, nếu đang nói về Yêu Không chỉ về một con người nào đấy Yêu đời ta, mây núi, cũng đã nhiều… “Làm thế nào để mình vui hả chị?” Mình muốn vui thì mình cứ vui thôi Sáng thức giấc nghĩ về mình đang thở Chim đang ca và hoa nở trên đồi “Sẽ có người đền cho em không chị? Bao muộn phiền bao cay đắng đã qua…” Đâu ai nợ ai mà phiền nhau đến thế Em yêu ơi, đừng lo nghĩ, chóng già… #ngoaonotes L i ê u H à T r i n h

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *