Month: December 2018

ÐỜI ÐỨC PHẬT THÍCH CA LÀ MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG

ÐỜI ÐỨC PHẬT THÍCH CA LÀ MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG Bất luận một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ soi chung để tiến bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này, không có một vị

PHÓ CHÚC 01 NHỮNG GÌ NÓI TRONG KINH NÀY CHÍNH LÀ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHÚNG TA CÓ THỂ TIN CÓ THỂ HIỂU CÓ THỂ LÀM THEO THÌ CHÚNG TA CHÍNH LÀ MỘT PHÂN THÂN CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHÚNG TA SỐT SẮNG KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CẢNH GIỚI ĐÓ MỚI GỌI LÀ THỰC SỰ TU HỌC PHÁP MÔN

PHÓ CHÚC 01: NHỮNG GÌ NÓI TRONG KINH NÀY CHÍNH LÀ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT; CHÚNG TA CÓ THỂ TIN, CÓ THỂ HIỂU, CÓ THỂ LÀM THEO THÌ CHÚNG TA CHÍNH LÀ MỘT PHÂN THÂN CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, CHÚNG TA SỐT SẮNG KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CẢNH GIỚI, ĐÓ MỚI GỌI LÀ THỰC